aktuality & blog

Začátkem května 2023 jsem se zúčstnila online diskuze pořádané Národní ukrajinskou advokátní komorou na téma „Řešení rodinných sporů mezi občany Ukrajiny dočasně pobývajícími v České republice“.

O naší diskuzi se zmínil i Avokátní deník v článku Děti v právu: společný ukrajinsko-český online kulatý stůl: https://advokatnidenik.cz/2023/05/23/deti-v-pravu-spolecny-ukrajinsko-cesky-online-kulaty-stul/

jak darovat nemovitost?

Zatímco u běžného darování si s formalitami příliš hlavu lámat nemusíme, každý tuší, že do darování nemovitosti jako věci katastrálně vedené bude – na rozdíl od darování playstationu – zainteresován úřad. A jakmile je v něčem zapleten úřad, zvláště ten katastrální, nevyhneme se formalitám. Pojďme si ve stručnosti ukázat, co je třeba.

Darování je dvoustranné právní jednání
Skutečně je tomu tak – máme totiž na jedné straně dárce, který dává, a obdarovaného, který přijímá. Obojí je pak právní jednání a obdarovaný a dárce spolu uzavírají darovací smlouvu.
Darovací smlouva – obsah Základem pro úspěšné darování nemovitosti je pak písemná darovací smlouva. Z ní musí být dostatečně zřetelné, kdo je dárce a kdo obdarovaný a v neposlední řadě musí být bezvadně specifikováno, co je předmětem daru. Tady nám pomůže náhled do katastru nemovitostí, kde na listu vlastnictví zpravidla nezřídka zjistíme, že chalupa je stavba, která je součástí pozemku par. č. XY a zahrada jsou ve skutečnosti tři další parcely. S tím je třeba se smířit a do smlouvy sepsat parcely a stavby tak, jak to vše vede katastr. V neposlední řadě je nutné vyjádřit vůli dárce nemovitost bezúplatně převést – darovat, a vůli obdarovaného nemovitost takto přijmout. Bývá praktické označit ve smlouvě tu stranu, která má návrh podat na katastr nemovitostí.


Darovací smlouva – formality Darovací smlouva pochopitelně musí obsahovat taktéž datum, místo a podpisy jak dárce, tak obdarovaného. Aby toho nebylo málo, je třeba mít podpisy řádně ověřeny. To lze zařídit na Czechpointu nebo třeba u notáře, nezapomeňte s sebou občanku! Darovací smlouvu si vytiskněte a podepište v počtu stran + 1. Proč? Protože jeden originál darovací smlouvy dostane katastr.

Chytrý formulář Po podepsání smlouvy bude tedy nutné učinit návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Není možné smlouvu na katastr jen tak donést, je nutné vyplnit formulář návrh na vklad práva k nemovitosti. Formulář lze vygenerovat na stránkách katastru nemovitostí. Spolu se smlouvu a formulářem je třeba na katastr zanést i 2.000,- Kč na správní poplatek.

Podali jsme návrh a co pak? Katastr u nemovitosti nejpozději následující pracovní den vyznačí tzv. plombu a bude čekat 20 dní. To je kvůli ochraně třetích osob, kdyby někdo chtěl něco namítat. Převod nemovitosti tedy bude zapsán nejdříve po těchto 20 dnech, počítejte tak s jedním měsícem, avšak ke dni kdy byl podán návrh – tedy zpětně.

Na co ještě nezapomenout? Zejména na převody všech energií, poplatků. Pokud je darován byt, ohlásit správě domu, že jste novým majitelem nemovitosti, a nezapomenout následující rok na daň z nemovitosti. Poprvé je třeba se finančnímu úřadu přihlásit, pak už se jen platí. Berní povinnost? Pro určení daňové povinnosti bude zásadní, kdo komu nemovitost daroval. Přestože darovací daň již neexistuje, zákon o dani z příjmů darování daní stejnou sazbou jako ostatní příjmy. Z tohoto pravidla ovšem existují výjimky. Zákon totiž stanoví okruhy osob, kterým přijetím daru daňová povinnost nevzniká. Jedná se o tyto osoby: Osoby v přímé linii (prababička, dědeček, otec, vnuk apod.), osoby v linii vedlejší, pokud dojde k daru od osoby, s níž obdarovaný bezprostředně před získáním daru žil minimálně jeden rok ve společné domácnosti a to z tohoto důvodu pečoval o společnou domácnost, nebo byl odkázaný na výživu dárce, další speciální případy (celá úprava viz § 10 odst. 3) písm. (c) z č. 586/1992 Sb.) Pokud byla nemovitost darována od jedné z výše uvedených osob, daň platit nebude. S darováním nemovitosti mohou být ale spojeny i další povinnosti. Jedná se zejména o povinnost oznámit finančnímu úřadu nabytí nemovitosti formou darování v případě, že hodnota nemovitosti přesahuje 5.000.000,-Kč. Pokud tak obdarovaný neučiní, hrozí mu za neoznámení nemovitosti pokuta.

Zní to složitě? Věřte, že je to jednodušší, než kupování nemovitosti!