právní služby

web

advokat-vackova.cz je internetovou prezentací Mgr. Bc. Pavly Vackové, advokátky sídlící na adrese Uruguayská 11, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 07600828, ev. č. ČAK 18531, která rovněž odpovídá za její obsah. 

úvodní konzultace

Úvodní tzv. seznamovací konzultaci, zpravidla telefonicky, v rozsahu do 15 minut poskytuji zdarma. Slouží k základnímu seznámení se s Vaším případem, abych mohla říci, zda se věci mohu ujmout z hlediska mé specializace, nebo zda je vhodný jiný postup.
Tato konzultace nezahrnuje pročítání zaslaných podkladů.

cena

Základní hodinová sazba mé odborné práce je 3 500 Kč.  Zakázky však naceňuji individuálně - každý právní případ totiž vyžaduje trochu jiný objem práce a odbornosti. Každý krok s Vámi proberu a poskytnu Vám odhad časového fondu potřebné práce. 

všeobecné obchodní podmínky

1. Kdo jsem? Tyto Všeobecné podmínky poskytování právních služeb (dále jen „VOP“) upravují podmínky, za nichž poskytuje Mgr. Bc. Pavla Vacková, advokátka, ev. č. ČAK 18531, se sídlem Uruguayská 11, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 07600828 (dále jen „Advokátka“), klientovi (dále jen „Klient“) právní služby. Jsem zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, zápis je možné ověřit zde: www.cak.cz Každý advokát je při poskytování právních služeb nezávislý – to znamená, že je vázán právními předpisy, stavovskými předpisy a v jejich mezích příkazy/pokyny Klienta.

2. Co jsou právní služby? Právními službami se rozumí poskytování právního poradenství či jednotlivých porad osobně, písemně, on-line či telefonicky, dále zastupování v řízení před soudy a jinými orgány a osobami, sepisování nejrůznějších listin – dokumentů, smluv, stanovisek, návrhů, apod., zpracovávání právních rozborů a popř. další formy poskytování právních služeb („Služby“). Právní služby poskytuji v konkrétních případech na základě pokynu Klienta (dále jen „Pokyn“), který může být udělen písemně, e-mailem, zprávou nebo ústně. Klient je povinen udělit na požádání Advokátky potvrzení Pokynu v písemné formě, bude-li to možné. Pokyn klienta, který je v rozporu se zákonem či advokátními stavovskými předpisy jsem povinna odmítnout.

3. Co nejsou právní služby? Neposkytuji jiné, než právní služby, zejména nečiním za Klienta manažerská či jiná rozhodnutí ani za tato rozhodnutí nepřebírám odpovědnost. Právními službami nejsou ani takové služby, které jsou pro poskytování právní služby nezbytné a já je pro Vás v rámci mandátu na základě naší dohody sjednám u třetí osoby – typicky např. překlad či znalecký posudek. Nenesu odpovědnost za kvalitu služeb dodávaných třetími osobami.

4. Standard poskytování právních služeb. Právní služby se zavazuji poskytovat pečlivě a poctivě, na základě podkladů a informací, které s daným mandátem souvisejí; chráním práva a zájmy Klienta, postupuji v mezích a na základě zákona a advokátních předpisů. Jsem povinna jednat čestně a svědomitě a využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu Klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládám za prospěšné. Zjistím-li dodatečně či při sjednávání mandátu skutečnosti uvedené v § 19 zákona číslo 85/1996 Sb., o advokacii, budu povinna smlouvu o poskytování Služeb vypovědět (např. zjistím, že jsem v téže věci dříve poskytovala právní služby protistraně, nebo že je protistranou osoba mně blízká).

5. Advokátní mlčenlivost a další povinnosti Advokátky. Jsem vázána povinností mlčenlivosti týkající se jakýchkoli údajů nebo skutečností, které jsem se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvěděla, a které nejsou veřejně známé. Tato povinnost trvá i po skončení mandátu, a i pro případ, že již nebudu advokátkou. Postoupení dokumentů či informací třetím osobám se děje na základě Vašeho souhlasu. Všechny se mnou spolupracující osoby jsou vázány stejnou mlčelivostí jako já. Povinností mlčenlivosti však není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu a rovněž se jí nelze dovolávat při plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Klient bere na vědomí, že Advokátka je povinna provádět identifikaci Klientů a osob jednajících jménem Klienta, v některých případech - v závislosti na povaze mandátu - i proces kontroly klienta, a to vzhledem k tomu, že je osobou povinnou dle AML zákona.

6. Vaše povinnosti. Klient je povinen poskytovat Advokátce potřebnou součinnost v rozsahu nutném pro poskytování právních služeb, a to v přiměřené lhůtě od jejího vyžádání, a hradit včas sjednanou odměnu.

7. Svobodná volba advokáta. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb kdykoliv ukončit, výpověď je účinná dnem doručení písemné (e-mailem nebo zprávou z Klientem obvykle užívaného telefonního čísla) výpovědi Avokátce a nemusí být odůvodněná. V takovém případě má Advokátka nárok na úhradu sjednané odměny za již poskytnuté služby a vynaložené hotové výdaje.

8. Odměna Advokátky. Odměna za právní služby je sjednána jako hodinová sazba, a to jako základní (sazba 1), vztahující se na odbornou práci Advokátky, případně snížená (sazba 2), vztahující se zpravidla na jiné odborné práce a sazba za podpůrné činnosti (sazba 3), která se může vztahovat na jednoduché administrativní činnosti, správu pošty, spisu a termínů správu, popř. správu datových schránek, náhradu za ztrátu času cestou, atd.
Sazebník Základní hodinová výše v Kč
Sazba 1 3.500,- Kč
Sazba 2 2.400,- Kč
Sazba 3 1.600,- Kč
Úvodní odborná konzultace Sazba 1 při platbě předem 2.500,- Kč
V závislosti na složitosti či jednoduchosti případu či jeho náročnosti, popř. s ohledem na nutnost poskytnout službu v cizím jazyce, mohu požadovat přirážku či poskytnout slevu na hodinové sazbě, zpravidla ve výši 20 – 35%. Výjimečně, v odůvodněných sociálních případech, se můžeme dohodnout i na speciální snížené sazbě odměny, či poskytování služeb pro bono. Účtuji reálný odpracovaný čas zaznamenaný systémem Praetor (viz níže). S každým vyúčtováním klient obdrží podrobný rozpis provedených úkonů. Vedle honoráře náleží Advokátce náhrada hotových výdajů a výloh v paušální výši 5% účtovaného honoráře, která pokrývá náklady na komunikaci, administrativní výdaje. Nad rámec odměny a paušálních výdajů se klient zavazuje uhradit náklady v prokazatelné výši (jako jsou soudní poplatky, jízdné, odměna znalce, notáře apod.). Pokud se na tom dohodneme, není vyloučena jiná dohoda o způsobu stanovení odměny, například paušální nebo podle hodnoty věci v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti číslo 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Odměna a účelně vynaložené hotové výdaje budou Klientovi Advokátkou vyúčtovány zpravidla měsíčně zpětně a jsou splatné ve lhůtě splatnosti sedmi dnů ode dne vystavení faktury, a budou hrazeny bankovním převodem na účet Advokátky. Při našem prvním setkání bude vyžádána zálohová odměna v závislosti na odhadu časového fondu právní služby pro období prvního měsíce spolupráce. Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty, v případě změny Vás budu informovat v dostatečném časovém předstihu. V případě prodlení Klienta s úhradou odměny jsem oprávněna naši smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět ve lhůtě 14 dní počínajících běžet prvním dnem po doručení výpovědi. V takovém případě provedu jen nezbytně nutné úkony k ochraně Vašeho práva.

9. Odpovědnost Advokátky a pojištění. Advokátka odpovídá za nároky Klienta vyplývající z nedbalosti a/nebo porušení smluvních povinností a je účastna pojištění na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313 uzavřené mezi Generali Českou pojišťovnou, a.s. a Českou advokátní komorou, přičemž limitem pojistného plnění z hromadného pojištění advokátů je 7.000.000 Kč.

10. Spotřebitelské spory. Pro případ sporů mezi Advokátkou a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) je orgán pověřeným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora, aktualizovaný kontakt na: www.cak.cz.

11. Vaše osobní údaje. Advokátka je správcem osobních údajů Klientů nebo jich zastupujících fyzických osob (zpravidla v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, email, telefon, popř. dalších kontaktních údajů – např. rodné číslo, číslo průkazu totožnosti) a popř. kontaktních údajů dalších osob, pokud to vyplývá z mandátu. Právním základem zpracování je udělený mandát nebo oprávněný zájem Advokátky (např. při poskytování informací Klientům o službách, zasílání aktuálních informací - newsletterů, apod.). Účelem zpracování je poskytování právních služeb na základě smlouvy, popř. zákonná povinnost Advokátky. Osobní údaje Klienta a dalších osob v souvislosti s mandátem jsou zpracovávány po dobu trvání mandátu a dále po dobu pěti nebo deseti let od skončení mandátu v závislosti na povaze poskytovaných služeb. Osobní údaje obsažené na účetních podkladech jsou zpracovávány po dobu 10 let od skončení relevantního účetního období. Údaje mohou být zpřístupněny na základě pokynu klienta, nebo v souvislosti s plněním mandátu; kromě toho jsou zpřístupněny i zpracovatelům, kteří poskytují služby Advokátce. V souvislosti se správou a zpracováním osobních údajů má klient následující práva:
• právo žádat potvrzení o tom, zda jeho osobní údaje jsou předmětem zpracováni, o stavu zpracování, případně o zdroji informací, ze kterého byli informace zpracovány;
• právo na opravu a výmaz nesprávných údajů, aktualizaci údajů;
• právo na výmaz osobních údajů, zejména při naplnění účelu zpracování a uplynutí povinné archivační doby, nebo v případě porušení zákona;
• právo na omezení zpracování údajů;
• právo na informace o zpracování;
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
• právo na přenos údajů k jinému správci ve strojově čitelném formátu;
• právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím www.uoou.cz
Vaše osobní údaje spravuji a zpracovávám zcela zejména v elektronické podobě, částěčně pak ve fyzické podobě zabezpečeny v kanceláři či domácí pracovně advokátky. Pro elektronické nakládání s Vašimi osobnímmi údaji využívám systémy • Praetor společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. (právní nástupce Praetor Systems, s.r.o.), sídlem U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 – Strašnice, Česká republika, IČ: 63077639 • Onedrive od společnosti Microsoft • icloud od společnosti Apple.

12. Platnost a Účinnost. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. června 2023